โครงสร้างบริษัท   

นางสาวยู้หลี แซ่ฟาง
ประธานกรรมการ


ผู้จัดการทั่วไป

ฝ่ายต่างประเทศ

ฝ่ายต่างประเทศ

 

       
 
 
 
   

Copyright © 2016 by www.sandy2000.com
สำหรับผู้ดูแลระบบ