สำหรับผู้มองหางาน  


เอกสารส่วนตัวที่จำเป็นต้องใช้ในการไปทำงานต่างประเทศ

  1. รูปถ่าย ขนาด 2 นิ้ว ฉากหลังสีขวา
  2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
  3. สำเนาทะเบียนบ้าน
  4. สำเนาทะเบียนสมรส
  5. เอกสารทางทหาร สด.9 หรืออื่น ๆ (ชาย)
  6. ใบรับรองการตรวจสุขภาพ
  7. ใบรับรองการทดสอบฝีมือ
  8. หนังสือรับรองความประพฤติ

การคัดเลือกคนหางาน (โรงงานอุตสาหกรรม)


การคัดเลือกคนหางาน (งานก่อสร้าง)

● ทดสอบช่างไม้


● ทดสอบช่างเหล็ก


● ทดสอบช่างปูน


● ทดสอบช่างกระเบื้อง


● ทดสอบพ่นสี


● ทดสอบช่างเชื่อม

 

อบรมก่อนเดินทาง

 

 

ส่งคนหางานเดินทาง สนามบินสุวรรณภูมิ (ไต้หวัน)

 

ส่งคนหางานเดินทาง สนามบินสุวรรณภูมิ (กาตาร์)

 
 
 
   

Copyright © 2016 by www.sandy2000.com
สำหรับผู้ดูแลระบบ